Algemene Voorwaarden

De verkoopvoorwaarden/algemene voorwaarden, hieronder beschreven, zijn van toepassing op alle artikelen en diensten die aangeboden worden door Roucoucou BV op de volgende website: www.roucoucou.be
Wanneer een order/bestelling geplaatst wordt, wordt er akkoord gegaan met de inhoud van deze verkoopvoorwaarden/algemene voorwaarden.
Eenieder kan deze voorwaarden op elk moment raadplegen via https://www.roucoucou.be/algemene-voorwaarden/
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke online aankoop die bij www.roucoucou.be gedaan wordt.

 

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Roucoucou BV .
De klant ontvangt de link https://www.roucoucou.be/algemene-voorwaarden/ naar deze verkoop/algemene voorwaarden bij de offerte, order/bestelling of overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Roucoucou BV . Door ondertekening van de offerte, order/bestelling of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van én in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De meest recente versie is raadpleegbaar via de link https://www.roucoucou.be/algemene-voorwaarden/ alsook eenvoudig op verzoek per post of fax te verkrijgen.
Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de website van Roucoucou BV. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant. Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken

 


Artikel 2. Offerte en overeenkomst
2.1. De door Roucoucou BV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen (tenzij anders vermeld), daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Roucoucou BV is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant. Dan pas komt er een order of respectievelijk een overeenkomst tot stand.
Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Roucoucou BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins ROUCOUCOU bv tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na goedkeuring (ondertekening) van de offerte of prijsopgave en deze algemene voorwaarden.

 


Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden
3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant
De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.
De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Roucoucou BV en/of klanten van Roucoucou BV hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.
De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,…
De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roucoucou BV niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.
Behalve de wettelijke uitzonderingen, mag het auteursrechtelijk beschermd materiaal van Roucoucou zoals bijvoorbeeld lesinhoud/opleidingsinhoud, teksten, presentaties, videobeelden, beeldmateriaal noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, vertaald, aangepast, opgeslagen, verspreid of beschikbaar gesteld, noch mag de inhoud en de documentatie geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan derden/publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Roucoucou BV.
Roucoucou bv blijft ten allen tijde alle intellectuele en eigendomsrechten op de door haar geleverde/beschikbaar gestelde producten en diensten behouden als eigenaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen werd.

 

Specifieke bepalingen
3.1 Roucoucou bv zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. Omwille van ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van Roucoucou bv ), … kan Roucoucou bv de Opleidingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding (deelname aan een volgende sessie moet binnen de 6 maand gebeuren na de oorspronkelijke opleidingsdatum). In geval van annulering door Roucoucou, omwille van hogervermelde situaties, en ingeval de klant geen deelname wenst aan een latere opleidingssessie) dan worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Roucoucou bv heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien Roucoucou bv meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.
Wanneer Roucoucou bv , wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Roucoucou bv het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

3.2 Annulering door de klant:
De klant heeft een herroepingsrecht gedurende 14 dagen na het moment van betaling van de online opleiding.
Dit voorzover de online opleiding geen opname betreft die onmiddellijk ter beschikking wordt gesteld na de betaling van de opleiding. In dit laatste geval is er een onmiddellijke toegang tot de online opleiding en is er geen herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing.
Online trainingen die middels een opname worden vrijgegeven, dewelke onmiddellijk na de aankoop toegankelijk is, kunnen niet geannuleerd, noch terugbetaald worden. Deze inschrijving is persoonlijk en individueel, dewelke niet kan overgedragen worden aan een derde. Vervanging van de deelnemer is in dit geval niet mogelijk evenmin verplaatsing naar een later tijdstip.
Voor de aankoop van een online opleiding die live gegeven wordt, is er wel een herroepingsrecht gedurende 14 dagen na het moment van de betaling van de online opleiding. Gedurende die 14 dagen kan de klant de online (live) opleiding annuleren en zal het volledige betaalde bedrag (indien dit reeds betaald was) teruggestort worden aan de klant. Ná deze periode van 14 dagen na de aankoopdatum, kan de opleiding niet meer terugbetaald worden aan de klant.
Indien de klant verhinderd is om een opleiding bij te wonen op de oorspronkelijk overeengekomen datum in het contract, kan deze opleiding éénmalig kosteloos verschoven worden naar een later opleidingsmoment binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk geboekte datum in het contract. Ofwel kan men zich laten vervangen door een andere persoon op de oorspronkelijk overeengekomen datum.
Dit kan enkel met voorafgaandelijk schriftelijk akkoord per mail tussen Roucoucou en de klant omtrent de vervangende datum of de concrete gegevens van de persoon die de opleiding zal bijwonen als vervanger.

3.3. Meerwerk – Is met de klant een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Roucoucou BV . Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Roucoucou BV worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen bijkomend op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.


Artikel 5. Betalingsmodaliteiten
Termijn van betaling – Met betrekking tot online opleidingen: online opleidingen die online worden betaald zijn onmiddellijk betaalbaar waarna de factuur onmiddellijk wordt afgeleverd. Ingeval de betaling voor de online opleiding per overschrijving wordt verricht, dan is deze ook onmiddellijk te betalen. U ontvangt de factuur van zodra de betaling ontvangen werd, binnen de termijn van 14 dagen na de betaaldatum. Met betrekking tot individuele coaching of begeleiding op maat of ondersteuning op vlak van recruitment voor uw onderneming op maat (buiten de aangeboden online opleidingen) wordt de factuur na de prestaties opgemaakt en zijn deze betaalbaar ten laatste 14 dagen na de factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Roucoucou bv kenbaar gemaakt te worden.
Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

De vordering tot betaling van de interesten (en/of de forfaitaire schadevergoeding) is verjaard indien de betaling ervan niet wordt gevraagd binnen twaalf maanden na de datum waarop het saldo van de hoofdsom werd betaald.
Eigendomsvoorbehoud – Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Roucoucou bv het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe om deze verkoopsvoorwaarden te tonen aan ieder openbaar ambtenaar die op de nog niet volledig betaalde producten en diensten ten voordele van derden beslag zou komen leggen.
Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Roucoucou bv niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten van de overeenkomst/order te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.
Indien na herinnering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Roucoucou bv , van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven.

Artikel 6. Privacy policy – bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Wij verwijzen hierbij naar de uitgebreide privacy policy zoals deze terug te vinden is onder https://www.roucoucou.be/privacy-policy/
Wijzigingen aan de Roucoucou bv Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de link https://www.roucoucou.be/privacy-policy/

Artikel 7. Overige bepalingen
7.1. Aansprakelijkheid
Roucoucou bv is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Roucoucou bv blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Roucoucou bv voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Roucoucou bv is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.
Roucoucou bv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van de website of het online learningplatform.
7.2. Bewijs – Zowel Roucoucou bv als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.
7.3. Klachten – Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan Roucoucou bv. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
7.4. Toepasselijkheid – Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Roucoucou bv en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Roucoucou bv .
7.5. Bewijs en toepasselijk recht – Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken van de zetel van de BV Roucoucou bevoegd.

Voor vragen kunt u terecht bij Eva Franceus, zaakvoerster Roucoucou via info@roucoucou.be of 0477256660